หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์
นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ

นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์

นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6316

0 2282 7820

chorchor.dsdw@gmail.com, chorchor@dsdw.go.th

...
นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6314

chorchor@dsdw.go.th

...
นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม (รักษาการ)

นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม (รักษาการ)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6315

chorchor@dsdw.go.th