หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางนภารัตน์ เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางนภารัตน์ เจริญรัตน์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6226

0 2282 2756

sap_dsdw@dsdw.go.th

...
นางสาวสุชาดา วงศ์วัลลิยานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาดา วงศ์วัลลิยานนท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6230

0 2282 2756

management_spd@dsdw.go.th

...
นางสาวภิรมย์ลักษณ์ โกสิลา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นางสาวภิรมย์ลักษณ์ โกสิลา

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มยุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6363

0 2659 6364

strategy_dsdw@dsdw.go.th

...
นางสาวอรวลัญช์ ณรงค์เดชา
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางสาวอรวลัญช์ ณรงค์เดชา

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6021

0 2282 7884

plan_dsdw@dsdw.go.th, plan6023@gmail.com

...
นางสาวนลิน เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล

นางสาวนลิน เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล

กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6018

0 2282 7884

follow6018@dsdw.go.th

...
นางสาวอรภา วัชรพรรณ
หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาวอรภา วัชรพรรณ

หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6239-41

0 2659 6239

facg@dsdw.go.th

...
นางสาวอารีย์ ควรสำโรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอารีย์ ควรสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6229

0 2282 2756

ict_dsdw@dsdw.go.th

...
นางสุญาณินท์ สมบัติศิริ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

นางสุญาณินท์ สมบัติศิริ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6367

0 2659 6366

doc_dsdw@dsdw.go.th