หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางสาวธิดาพร เสาวนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

นางสาวธิดาพร เสาวนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6176

0 2281 5030

gorsorkor.01@dsdw.go.th, gorsorkor@gmail.com

...
นางสาวญาตา ระตีพูน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวญาตา ระตีพูน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 7 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6185

0 2281 5030

gorsorkor@gmail.com

...
นางสาวภณิการ์ เพชรเขียว
หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

นางสาวภณิการ์ เพชรเขียว

หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

กลุ่มมาตรการและกลไก

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 7 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6303

0 2281 5030

NCSW6303@hotmail.com

...
นางสาวกุลวดี ประเสริฐชัย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

นางสาวกุลวดี ประเสริฐชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

กลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 7 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6180

0 2281 5030

Khunnong1966@gmail.com

...
นางสาวภัทรพร อิ่มสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน

นางสาวภัทรพร อิ่มสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน

กลุ่มบริหารกองทุน

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 7 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6304

0 2282 8455

gorsorkor.04@dsdw.go.th, regulation.fund@gmail.com

...
นางสาวญาตา ระตีพูน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาสาสมัครและประสานภาคีเครือข่าย

นางสาวญาตา ระตีพูน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาสาสมัครและประสานภาคีเครือข่าย

กลุ่มส่งเสริมอาสาสมัครและประสานภาคีเครือข่าย

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 7 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6317

0 2281 5030

Volunteer.net@dsdw.go.th

...
นางอังคณา หอมหวล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม

นางอังคณา หอมหวล

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 7 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6302

0 2281 5030

Welfarepromote@gmail.com