หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางสาวธิดาพร เสาวนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

นางสาวธิดาพร เสาวนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6176

0 2281 5030

gorsorkor.01@dsdw.go.th, gorsorkor@gmail.com

...
นายธนัชบูรณ์ อิ่มประไพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายธนัชบูรณ์ อิ่มประไพ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6185

0 2281 5030

-

...
นางสาวภณิการ์ เพชรเขียว
หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก (รักษาการ)

นางสาวภณิการ์ เพชรเขียว

หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก (รักษาการ)

กลุ่มมาตรการและกลไก

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6303

0 2281 5030

NCSW6303@hotmail.com

...
นางสาวกุลวดี ประเสริฐชัย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

นางสาวกุลวดี ประเสริฐชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

กลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6180

0 2281 5030

-

...
นางสาวภัทรพร อิ่มสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน

นางสาวภัทรพร อิ่มสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน

กลุ่มบริหารกองทุน

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6304

0 2282 8455

gorsorkor.04@dsdw.go.th, regulation.fund@gmail.com

...
นางสาวญาตา ระตีพูน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานงาน

นางสาวญาตา ระตีพูน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานงาน

กลุ่มส่งเสริมและประสานงาน

1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6302

0 2281 5030

welfarepromote@gmail.com