หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางจตุพร โรจนพานิช
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางจตุพร โรจนพานิช

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6190

0 2281 3558

jatuporn.r@dsdw.go.th

...
นายกิตติ อินทรกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายกิตติ อินทรกุล

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6015,0 2659 6014

...
นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6006,0 2659 6007

...
นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6009,0 2659 6010

...

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ