หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นายศราวุธ มูลโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

นายศราวุธ มูลโพธิ์

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชั้น 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6313

0 2281 4157

management_bsws@dsdw.go.th

...
นางวิจิตรา วาศภูติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิจิตรา วาศภูติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชั้น 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6267

0 2281 4157

management_bsws@dsdw.go.th

...
นายพงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

นายพงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

กลุ่มมาตรการและกลไก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองคุ้มครองสวสัดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชั้น 3 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6167

0 2659 6167

wpq13.plan@gmail.com

...
นายกันย์ บัวชื่น
หัวหน้ากลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

นายกันย์ บัวชื่น

หัวหน้ากลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชั้น 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6135

0 2659 6135

data.dsdw@gmail.com

...
นางสาวขวัญชนก ผลประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา

นางสาวขวัญชนก ผลประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชั้น 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6146

0 2628 2530

gotoknowdsdw@gmail.com

...
นายมนตรี โกมลทัต
หัวหน้ากลุ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ

นายมนตรี โกมลทัต

หัวหน้ากลุ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ

กลุ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชั้น 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 2671

0 2282 5543

protectionright@gmail.com