หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางนภารัตน์ เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

นางนภารัตน์ เจริญรัตน์

ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6168

0 2659 6393

...
นางสาวทิพวรรณ วีระกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวทิพวรรณ วีระกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6155

0 2659 6393

...
นางสาวอลิษา ปรีดาศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

นางสาวอลิษา ปรีดาศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

กลุ่มมาตรการและกลไก กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6161

0 2659 6393

mm.dsdw@gmail.com

...
นายอัครวิทย์ ปฏิโยเก
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม

นายอัครวิทย์ ปฏิโยเก

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6159

0 2659 6393

...
นายกาญจนมาส พรหมรัตนลิขิต
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย

นายกาญจนมาส พรหมรัตนลิขิต

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย

กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6161

0 2659 6166

os.csv2019@hotmail.com