หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นายอนุรักษ์ มลิวัลย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

นายอนุรักษ์ มลิวัลย์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6125

0 2659 6125

anurak.m@dsdw.go.th

...
นางสาวนฤมล บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนฤมล บุญศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6131

narumon.b@dsdw.go.th

...
นางสาวจริยาพรรณ แก้วสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

นางสาวจริยาพรรณ แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 255 อาคารชัยสมรภูมิ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0 2659 6133

Jariyapan.k@gmail.com

...
นายศุภฤกษ์ ภิญโญ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

นายศุภฤกษ์ ภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6115

Suparoke.p@dsdw.go.th

...
นายมรรค ศรีขาว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

นายมรรค ศรีขาว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6130

0 2659 6127

mak.s@dsdw.go.th

...
นางรัชรฐา ปาลกาวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

นางรัชรฐา ปาลกาวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

กลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6134

0 2659 6152

ratratha.p@dsdw.go.th

...
นางรัชรฐา ปาลกาวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มโครงการพระดำริ

นางรัชรฐา ปาลกาวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้ากลุ่มโครงการพระดำริ

กลุ่มโครงการพระดำริ

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลแงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6134

0 2659 6152

ratratha.p@dsdw.go.th