หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางรุ่งนภา ทองรักน้อย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

นางรุ่งนภา ทองรักน้อย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6125

0 2659 6125

-

...
นางสาวนฤมล บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนฤมล บุญศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6131

narumon.b@dsdw.go.th

...
นางสาววรินษา ทุ่งมีผล
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

นางสาววรินษา ทุ่งมีผล

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6133

...
นายวัชระ โกเสนตอ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

นายวัชระ โกเสนตอ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6115

watcharakosentor@gmail.com

...
นายมรรค ศรีขาว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

นายมรรค ศรีขาว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6130

0 2659 6127

mak.s@dsdw.go.th

...
นางสาวจริยาพรรณ แก้วสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

นางสาวจริยาพรรณ แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

กลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6134

0 2659 6152

Jariyapan.k@gmail.com

...
นางรัชรฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มโครงการพระดำริ

นางรัชรฐา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้ากลุ่มโครงการพระดำริ

กลุ่มโครงการพระดำริ

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลแงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6120

0 2659 6152

ratratha.p@dsdw.go.th